Search for:

Politica in domeniul calitatii, mediului si SSM

S.C. TAR M.V. S.R.L. Iași în conformitate cu standardele EN ISO 9001 : 2015, EN ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018  promovează o politică orientată spre satisfacerea permanentă a cerințelor clienților și a părților interesate față de produsele și serviciile oferite, de reducerea impacturilor negative ale activităților sale asupra mediului și de reducere a riscurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru proprii angajați, vizitatori, prin desfășurarea  activităților în condiții de siguranță.

         Concurența tot mai acerbă ce se manifestă pe piața internațională, precum și exigența mereu crescândă a consumatorilor, aduc ca prim factor de diferențiere a producătorilor, calitatea, atât în realizarea produselor, cât și a serviciilor prestate.

         Politica S.C. TAR M.V. S.R.L. Iași în domeniul calității, mediului și SSM, vizează furnizarea de produse și servicii care să satisfacă în permanență cerințele clienților noștri, sub toate aspectele, calitate, încredere, siguranță în derularea contractelor, lipsa sesizărilor / reclamațiilor, a întârzierilor în livrare, protejarea mediului și protejarea sănătății și securității personalului, etc.

        În contextul legislației din ce în ce mai restrictive, destinată să încurajeze protecția mediului și reducerea riscurilor pentru SSM, organizația noastră este preocupată totodată, tot mai mult, să controleze impactul propriilor activități asupra mediului și să-și administreze afacerile prin strategii care să respecte și să protejeze mediul înconjurător și factorul uman.

Obiectivele strategice ale S.C. TAR M.V. S.R.L. Iași sunt:

1. Obiective – Calitate:

1.1. Angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel privind asigurarea conformității SMI implementat cu cerințele standardului EN ISO 9001 : 2015, analizarea și îmbunătățirea continuă a eficacității SMI, precum și satisfacerea cu promtitudine și responsabilitate a cerințelor și așteptărilor clienților și a părților interesate, determinarea și tratarea riscurilor și îndeplinirea obligațiilor de conformare, menținerea unui Sistem de management integrat care sa permită susținerea auditurilor de supraveghere / recertificare de către Organismul de cerificare S.C. AEROQ S.A., în conformitate cu EN ISO 9001 : 2015 și utilizarea în continuare  a certificatelor.       

1.2. Alinierea, optimizarea și menținerea în timp a calității produselor / serviciilor prestate, în conformitate cu exigențele impuse de client, respectând cerințele legale și de reglementare aplicabile domeniului de activitate al organizației și a altor cerințe la care organizația subscrie și menținerea pârghiilor de oferire a unui front de lucru permanent și a celor de cointeresare materială a angajaților, pentru reducerea fluctuațiilor de personal calificat, în vederea realizării unor produse și servicii  la termen și calitative.

1.3. Lărgirea segmentului de piață pe care S.C. TAR M.V. S.R.L. îl ocupă prin penetrarea pieței zonale și extinderea pieței actuale prin realizarea de produse / servicii noi și competitive, cât și prin completarea bazei tehnice și materiale a organizației, în vederea măririi cifrei de afaceri pentru 2023 față de 2022.

1.4. Promptitudine în afacerile încheiate, respectarea termenelor contractuale și loialitate față de partenerii noștri și menținerea pârghiilor de participare la licitații pentru contractare, participarea la licitații prin sistemul electronic de achiziții publice, cât și a condițiilor permanente de eligibilitate pentru contractarea unui volum suficient de produse și servicii pentru anul 2023.

1.5. Analizarea riscurilor ne ajută să determinăm factorii care pot cauza disfuncționalități ale proceselor SMI sau deviații de la rezultatele planificate, și să luăm măsuri pentru evitarea sau minimizarea efectelor negative. Înlocuirea unor subansamble cu fiabilitate scazuta cu unele cu performante ridicate,  din import.

2. Obiective – Mediu, SSM:

2.1. Mentinerea unui sistem de management integrat care sa permita utilizarea certificatelor de mediu si SSM emise de catre Organismul de cerificare S.C. AEROQ S.A., in conformitate cu EN ISO 14001 : 2015  si ISO 45001 : 2018, precum analizarea și îmbunătățirea continuă a eficacității SMI, precum și angajamentul său permanent privind satisfacerea cu promptitudine și responsabilitate a cerințelor și așteptărilor clienților și a părților interesate de prevenirea poluării mediului și de reducerea riscurilor SSM, de prevenire a rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale, determinarea și tratarea riscurilor și îndeplinirea obligațiilor de conformare. Programare, depunere și revizie Autorizație de mediu prin cerere pentru viza anuala.

2.2. Comunicarea eficientă în cadrul organizației a politicii și a perfomanțelor de mediu și SSM; implicarea, conștientizarea și încurajarea întregului personal în înțelegerea și implementarea Sistemului de management integrat calitate – mediu – SSM.

Implementarea unui proces de consultare și participare a lucrătorilor la identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și oportunităților, acțiuni pentru eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor SSM, determinarea cerințelor de competență, instruire, a ceea ce este necesar să fie comunicat și modul în care se face acest lucru, determinarea măsurilor de control și a acțiunilor corective. Implementarea unui chestionar de consultare a angajaților privind problemele de mediu și SSM, dovezi de conștientizare a situațiilor periculoase pentru lucrători și procese pentru identificarea pericolelor.

2.3. Analizarea aspectelor de mediu semnificative și cele care pot genera SU ne ajută să luăm măsurile adecvate pentru evitarea sau minimizarea efectelor negative asupra mediului. Reducerea gradului de poluare a factorilor de mediu  sol, apa, aer, prin  controlul si reducerea  riscurilor de poluare.

2.4. Identificarea necesităților de instruire și efectuarea corespunzătoare a acestora în cadrul / în afara organizației, pentru personalul la nivelul funcțiilor relevante sau a cărui activitate poate avea influență asupra calității produselor / serviciilor realizate, sau un impact semnificativ asupra mediului și SSM. Educarea, constientizarea, instruirea si motivarea salariatilor privind problemele de realizare a calitatii si crearea unei culturi de mediu si SSM.

2.5. Reducerea incidentelor, realizarea unei bune gospodăriri a deșeurilor și reziduurilor astfel încât impactul activității asupra mediului și SSM să fie minim. Angajamentul managementului de a elimina pericolele și reducerea riscurilor SSM.

2.6. Măsurarea și monitorizarea permanentă a aspectelor semnificative / riscurilor SSM și a performanțelor de mediu / SSM  în vederea reducerii riscurilor și îmbunătățirii SMI, de prevenire a rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale. Asumarea răspunderii juridice pentru raportarea cât și pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă, precum și asigurarea unor locuri de muncă și activități sigure și sănătoase. Conformarea cu cerintele legale privind protectia mediul si SSM, in vigoare, documentele interne SMI precum si a altor cerinte la care organizatia subscrie.

Asigurarea protejării lucrătorilor de represalii atunci când raportează incidente, pericole riscuri și oportunități.

2.7. Angajamentul managementului de la cel mai înalt nivel privind protejarea mediului, investirea timpului și a efortului în prevenirea neconformităților pe linie de mediu și SSM, și în corectarea acestora, protejarea mediului de aspectele nocive și degradare care rezultă din activitățile, produsele și serviciile firmei. Îmbuntatirea performantelor de mediu si a celor legate de sanatatea si securitatea in munca si reducerea riscurilor SSM.    

Politica în domeniul calității, mediului și SSM va fi disponibilă pentru public și va fi analizată periodic pentru a ne asigura că rămâne adecvată și corespunzătoare pentru organizație.

Obiectivele  propuse sunt defalcate in  Programul de management de calitate, mediu si SSM, prin care se stabilesc tinte,  masuri intermediare, termene, responsabilitati si resursele necesare a fi alocate  si care se analizeaza periodic la nivelul Directorului General, stabilindu-se noi obiective in vederea imbunatatirii continue.

          Directorul General al S.C. TAR M.V. S.R.L. își asumă întreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea și menținerea SMI-ului la toate nivelele de conducere și execuție.

08.03.2023

    Director general,

  Ing. Emil Ungureanu